Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, 1990-2016, endelige tall

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, 1990-2016, endelige tall

Statistikken viser utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere som er forårsaket av menneskelig aktivitet. Tallene omfatter nitrogendioksid (NOx), svoveldioksid (SO2), ammoniakk (NH3), ikke-metanholdige flyktige organiske forbindelser (NMVOC) og karbonmonoksid (CO).

Anbefalt for deg