LB-2018-24853

LB-2018-24853

Kjennelsen gjelder anke over stadfestelse av bud ved tvangssalg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven 11-34. Nordea Bank Norge ASA - i dag Nordea Bank AB (publ), norsk filial - fremsatte 19.
Les mer om Nordea Bank AB.