Ã¥ge


Et ekstra øye med julebordsfylla

I år, som alle tid ligere år, ar ran ge res det ju le bord. Det er en god tra di sjon. Det UP-sjef Rø berg all tid er redd for, er at fest del ta ger ne kjø re til fes ten og lar seg lok ke til å set te seg bak rat tet når de skal hjem igjen.

Kjemper mot kutt i barnehagene

ØS TEN SJØ: By dels di rek tø rens for slag om å fjerne as si ste ren de bar ne ha ge sty re re i de største barnehagene i Østensjø vek ker harme hos for eld re.

Les mer om Østensjø.
- Det te blir et fint sted å bo

SE TER BRÅ TEN: Det er Bo lig bygg Oslo KF som står som bygg her re for pro sjek tet med Veidekke AS som en tre pre nør. - Det te er vårt største byg ge pro sjekt så langt.

Les mer om Oslo KF.
Politiet etterlyser engasjement fra foreldre etter at elever filmet vold

OP PE GÅRD: Det var ons dag i for ri ge uke at en elev ved sko len ble slått ned. Fle re ele ver vi deo fil met hen del sen og la det raskt ut på so si ale me di er. Det te har fått po li ti et i Fol lo til å re age re kraf tig.

Les mer om Fol.

Vil bygge boliger i Nydalen

Veidekke har sikret seg eiendommen til GE Healthcare AS i Nydalen i Oslo.

Les mer om Nydalen og Oslo.
GE Oil & Gas kutter opp til 145 stillinger

General Electrics olje- og gassvirksomhet, GE Oil & Gas, kutter mellom 125 og145 stillinger i Norge.

Les mer om Norge.
GE Oil Gas kutter mer enn n av ti ansatte i Norge

Nok et selskap i den norske oljenæringen kutter nå i arbeidsstokken. Kuttene i General Electric rammer imidlertid ikke oljehovedstaden Stavanger.

En slik påstand kan jeg ikke leve med

Fyl kes man nen blir i dag bedt om å grans ke Stok ke kom mu nes, et ter på stand om mang len de åpen het. Tem pe ra tu ren i Stok ke kom mu ne har len ge vært høy.

Les mer om Stok.
GE Oil & Gas kutter staben

Under ONS søkte GE Oil & Gas etter nye ansatte med speed-intervjuer. I dag melder selskapet at de skal kutte et ukjent antall stillinger i Norge.

Les mer om Norge.
Eai leat digaÅtallan sámi giddagasa

rvaledje sierra sámi giddagasa, muhto eiseválddit eai Äuovvolan bargojoavkku árvalusa. - Sámedikki bealis eai leat oba digaÅtallan ge dán, dadjá SámediggeráÄÄi, Silje Karine Muotka.

GE-sjefen advarer mot kortsiktige kutt i bransjen

Regionsjefen i GE Oil Gas minner om at oljebransjen har kuttet seg til blods før - bare for å måtte legge ned ekstra kostnader og slit tilbake til toppen.

Råde ute av Ro bek-re gis teret

- Her er det man ge som skal ha ros, sier ord fø re ren på te le fon fra Bel gia. - Ad mi nist ra sjon, byg das folk, an sat te og kanskje til og med vi po li ti ke re.

Les mer om Bel.
Fortielser, forbrytelser og hardkokt krim (SB+)

- Jeg har helt be visst lagt hand lin ge ne i bø ke ne mine til 1950-tal let. Det var for vent nin ger og håp, men også spen nin ger i folk et ter and re ver dens krig.

Eid si va vet ikke når Jon Olav får strøm men til ba ke

Rot vel te ne lig ger tett i tett, og på ve ien til Jon Olav Ry brå ten ved Ormberget på Grue Finn skog kjø rer man ikke len ger un der høy spent led nin ge ne, men over.

I dette firmaet trener de ned sykefraværet

To gan ger i uka er stat tet hånd ver k-er ne tun ge løft med tren ing i ar beids ti d-wen. Tren in gen ga mer smak og la ve re sy ke fra vær.

Han innredet garasjen til broderingsverksted

Det hele be gyn te for seks år si den. Rune Mogerhagen job bet med bro der ing for Ati co. Da be drif ten besluttet å sel ge broderingsmaskinen, tok Mogerhagen grep.

Les mer om Ati og Mogerhagen.
- Martn set ter Fli sa skik ke lig på kar tet

Det er Han dels sen te ret Fli sa som er an svar li ge og pun ger ut un der fol ke fes ten den ne hel ga.

Les mer om Fli og Han.
Tak ras te sam men i Hous ton -

40 men nes ker skal være ska det et ter at et tak ras te sam men un der en re li gi øs feir ing i en ga ra sje i Hous ton, iføl ge brann mann ska p i om rå det.

- Fantastiske 20 år i GE Money Bank

GE Money Bank, med norsk hovedkontor i Stavanger, ser positivt på å bli kjøpt opp av den spanske storbanken Santander. Pris: Rundt 5,8 milliarder norske kroner.

Les mer om Santander og Stavanger.
Santander blar opp 5,8 milliarder for GE Money Bank

- Styrker vår strategi som ledende på forbrukslån.

Voksenluksus i burs dag

Neg le lakk og lep pe stift har nem lig ut kon kur rert bowlingkule og piz za i ten årin ge nes fød sels dag. I alle fall på jen te fron ten.

Ikke alle har råd til en fancy bursdagsfeiring

Ob ser vert: De sis te åre ne har jeg likt å fei re burs da gen min hjem me med for skjel li ge inn slag, som for eks em pel bakvendtbursdag og skat te jakt rundt i byen.

- Kinas ledere burde lyttet til studentene i 1989

Forretningsmannen Ge Ping mener at den såkalte kinesiske modell ikke har skapt noe som ikke fri konkurranse og et åpent marked kunne gjort mye bedre.

-Kinas ledere burde lyttet til studentene i 1989

Forretningsmannen Ge Ping mener at den såkalte kinesiske modell ikke har skapt noe som ikke fri konkurranse og et åpent marked kunne gjort mye bedre.

GE opererer rotorbladene på vindturbinene sine

Øker strømproduksjonen med 20 prosent. Med nye kunnskaper om aerodynamikk og materialteknologi blir rotorer for vindturbiner større og mer effektive. Problemet er at det er ressurskrevende
Siste nyheterWebavisen - Nyheter på ett sted
Webavisen er en nyhetsagent og søkemotor som henter inn nyheter fra norske aviser. Hos oss kan du raskt lese dagsaktuelle nyheter eller gjøre søk flere år tilbake.
Kontakt
post@webavisen.no

Siste 24 timer
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 23 22 21