Ã¥ge


GE stiger på tall

Konglomeratet General Electric har presentert tall for fjerde kvartal 2014.

Gade-show i biblioteket søndag

Årets Gade-se sjon fin ner sted i bib lio te ket søn dag klok ka 14.00. Og den som har hørt lan dets enes te bokinspirator fore dra om sin sto re li den skap tid li ge re, vet at man kan ven te seg både glød, hu mor og ener gi.

Gode prosesser rundt SAS-forhandlingene

På fol ke mø tet i Verdensteatret 12. ja nu ar fikk Ande bus Sp-ord fø rer ros fra sine kol le g er for at han som an svar lig tals per son for byg das inn byg ge re valg te å føl ge det re pre sen ta ti ve de mo kra ti ets spil le reg ler.

Les mer om Ande, Sp-ord og Verdensteatret.
Fjorårets toppscorer søker britisk klubb

HBKs Roope Riski ønsker seg til Storbritannia, og Branns Ibrahima Dramé øns ker spil le tid. Allerede i god tid før for ri ge se song var fer dig spilt, var Roope Riski åpen på at han hå pet det ble med én se song i Hønefoss.

Les mer om Roope Riski og Storbritannia.

Oppdals utvalgte i Klassequizen

Fire elever i 10. klasse skal kjempe om seieren og sjansen til å gå videre til fylkes- og nasjonalfinale i Klassequizen. OPPDAL: I regi av NRK ar ran ge res Klas se qui zen på ny rundt om på de mange ung doms sko le ne i Norge.

Les mer om Klassequizen, NRK og Norge.
Pølser til söta bror

Leiv Vidar stor på pølsemarkedet i Sverige. Som eier av den svens ke pøl se pro du sen ten Lindvalls Chark had de Leiv Vi dar en om set ning på 203 mil li o ner kro ner i Sve ri ge i 2013.

Les mer om Leiv Vi, Sve og Sverige.
Mis ter job ben i bu tik ker

Tal le ne fra Nav Buskerud vi ser at det nå er 541 le di ge i vårt fyl ke innenfor yr kes grup pen bu tikk- og salgs ar beid. - Det er to pro sent fle re enn i de sem ber 2013, mel der Elisabeth Holen, Nav-di rek tør i Buskerud.

- Hva hadde gått galt om kommunene fikk et par-tre milliarder til på deling?

Den ne høs ten har Opp land Arbeiderblad hatt en rek ke ar tik ler om kom mu ner i Vestoppland som må bru ke den be røm me li ge spa re kni ven, hvor dan den nå en gang ser ut.

Les mer om Arbeiderblad, Opp og Vestoppland.
Et ekstra øye med julebordsfylla

I år, som alle tid ligere år, ar ran ge res det ju le bord. Det er en god tra di sjon. Det UP-sjef Rø berg all tid er redd for, er at fest del ta ger ne kjø re til fes ten og lar seg lok ke til å set te seg bak rat tet når de skal hjem igjen.

Kjemper mot kutt i barnehagene

ØS TEN SJØ: By dels di rek tø rens for slag om å fjerne as si ste ren de bar ne ha ge sty re re i de største barnehagene i Østensjø vek ker harme hos for eld re.

Les mer om Østensjø.
- Det te blir et fint sted å bo

SE TER BRÅ TEN: Det er Bo lig bygg Oslo KF som står som bygg her re for pro sjek tet med Veidekke AS som en tre pre nør. - Det te er vårt største byg ge pro sjekt så langt.

Les mer om Oslo KF.
Politiet etterlyser engasjement fra foreldre etter at elever filmet vold

OP PE GÅRD: Det var ons dag i for ri ge uke at en elev ved sko len ble slått ned. Fle re ele ver vi deo fil met hen del sen og la det raskt ut på so si ale me di er. Det te har fått po li ti et i Fol lo til å re age re kraf tig.

Les mer om Fol.
Vil bygge boliger i Nydalen

Veidekke har sikret seg eiendommen til GE Healthcare AS i Nydalen i Oslo.

Les mer om Nydalen og Oslo.
GE Oil & Gas kutter opp til 145 stillinger

General Electrics olje- og gassvirksomhet, GE Oil & Gas, kutter mellom 125 og145 stillinger i Norge.

Les mer om Norge.
GE Oil Gas kutter mer enn n av ti ansatte i Norge

Nok et selskap i den norske oljenæringen kutter nå i arbeidsstokken. Kuttene i General Electric rammer imidlertid ikke oljehovedstaden Stavanger.

En slik påstand kan jeg ikke leve med

Fyl kes man nen blir i dag bedt om å grans ke Stok ke kom mu nes, et ter på stand om mang len de åpen het. Tem pe ra tu ren i Stok ke kom mu ne har len ge vært høy.

Les mer om Stok.
GE Oil & Gas kutter staben

Under ONS søkte GE Oil & Gas etter nye ansatte med speed-intervjuer. I dag melder selskapet at de skal kutte et ukjent antall stillinger i Norge.

Les mer om Norge.
Eai leat digaÅtallan sámi giddagasa

rvaledje sierra sámi giddagasa, muhto eiseválddit eai Äuovvolan bargojoavkku árvalusa. - Sámedikki bealis eai leat oba digaÅtallan ge dán, dadjá SámediggeráÄÄi, Silje Karine Muotka.

GE-sjefen advarer mot kortsiktige kutt i bransjen

Regionsjefen i GE Oil Gas minner om at oljebransjen har kuttet seg til blods før - bare for å måtte legge ned ekstra kostnader og slit tilbake til toppen.

Råde ute av Ro bek-re gis teret

- Her er det man ge som skal ha ros, sier ord fø re ren på te le fon fra Bel gia. - Ad mi nist ra sjon, byg das folk, an sat te og kanskje til og med vi po li ti ke re.

Les mer om Bel.
Fortielser, forbrytelser og hardkokt krim (SB+)

- Jeg har helt be visst lagt hand lin ge ne i bø ke ne mine til 1950-tal let. Det var for vent nin ger og håp, men også spen nin ger i folk et ter and re ver dens krig.

Eid si va vet ikke når Jon Olav får strøm men til ba ke

Rot vel te ne lig ger tett i tett, og på ve ien til Jon Olav Ry brå ten ved Ormberget på Grue Finn skog kjø rer man ikke len ger un der høy spent led nin ge ne, men over.

I dette firmaet trener de ned sykefraværet

To gan ger i uka er stat tet hånd ver k-er ne tun ge løft med tren ing i ar beids ti d-wen. Tren in gen ga mer smak og la ve re sy ke fra vær.

Han innredet garasjen til broderingsverksted

Det hele be gyn te for seks år si den. Rune Mogerhagen job bet med bro der ing for Ati co. Da be drif ten besluttet å sel ge broderingsmaskinen, tok Mogerhagen grep.

Les mer om Ati og Mogerhagen.
- Martn set ter Fli sa skik ke lig på kar tet

Det er Han dels sen te ret Fli sa som er an svar li ge og pun ger ut un der fol ke fes ten den ne hel ga.

Les mer om Fli og Han.Siste nyheterWebavisen - Nyheter på ett sted
Webavisen er en nyhetsagent og søkemotor som henter inn nyheter fra norske aviser. Hos oss kan du raskt lese dagsaktuelle nyheter eller gjøre søk flere år tilbake.
Kontakt
post@webavisen.no

Siste 24 timer
04 03 02 01 00 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05