Ã¥ge


Fem år er gått siden de fikk Ingeniørbragden. Nå har de lansert oppfølgeren

GE Vingmed tøyer tekniske grenser for å redde liv.

Les mer om Ingeniørbragden.

Skoda Superb i helt ny utførelse

Enda mer superb. Skoda har nettopp vist en helt ny Superb i forkant av Genève-utstillingen. I denne omgangen er det kombi-versjonen som presenteres, stasjonsvognen kommer altså på et senere tidspunkt. Den viktigste nyheten for mange familier vil nok være at den innvendige bredden er betydelig øket. Ja, faktisk hevder Skoda at det er blitt hele syv centimeter mer albuerom i baksetet. Det er en betydelig forskjell i forhold til dagens Superb og betyr at den tsjekkiske produsenten har taklet det som har vært bilens største svakhet til nå. Les også: Skoda yngst ved vraking - men se hvorfor! Mer familievennlig Skoda Superb er nemlig posisjonert som sto

Les mer om Skoda, Skoda Superb og Superb.
Nye motorer i Bastøfergene neste år

Bastø Fosen har inngått kontrakt med båtmotorprodusenten GE Marine, for nye dieselmotorer til tre nye ferger. Samtidig skal Bastø I og Bastø II oppgraderes med nye motorer. De to eksisterende fergene skal være oppgradert tidlig neste år, tre nye ferger blir klare til bruk senere i 2016.

Inviterte til åpent møte om rovdyr, handlet mest om miljøutfordringene

Åpent møte ga få svar på hva Follo-folket mener om Østmarka-ul ven SKI: Det som skul le ha vært et åpent møte om rov dyr, ble en de batt om hvordan Norge skal møte mil jø ut ford rin ge ne.

- Allsang fra start

Plumbo gleder seg til å komme tilbake til Oppdal. Fest og stem ning: Plumbo skal ska pe liv og røre i Oppdal kul tur hus i feb ruar. Arkivfoto OPPDAL: De har vært i Oppdal en gang tid li ge re, men det be gyn ner å bli noen år si den.

Les mer om Oppdal.
Vant 25.000 i Sogndal

Fotograf Martin I. Dalen vant gjev fotokonkurranse i Sogndal. OPPDAL: - Det var vel dig over ras ken de at jeg vant, men jeg ble selv føl ge lig kjem pe glad, sier fo to graf Martin Innerdal Dalen (27) til Opdalingen.

Ytringsfriheten etter Charlie

Det er Kirs ten Muhle og Ragnar Aamodt som spør. Og kanskje får de svar når de ar ran ge rer de batt mø te om te ma et i Sandefjord bib lio tek tors dag kveld. Det gjør de un der vig net ten De batt og ming ling. Orker vi bare små doser?

Statoil og General Electric skal lage klimaløsninger for skifergassen

Statoil og amerikanske General Electric (GE) skal lage klimaløsninger for den omstridte skifergassen. I tillegg lover de 8 millioner norske kroner til de beste ideene som kan kutte klimautslipp og kostnader. Også norsk sokkel skal bli renere.

Les mer om General Electric.
Statoil og GE vil samarbeide om utslippsteknologi

Statoil og GT starter et samarbeid for å utvikle ny teknologi for å få ned utslippene.

Statoil og General Electric skal lage klimaløsninger for skifergassen

Statoil og amerikanske General Electric (GE) skal lage klimaløsninger for den omstridte skifergassen. I tillegg lover de 8 millioner norske kroner til de beste ideene som kan kutte klimautslipp og kostnader. Også norsk sokkel skal bli renere.

Les mer om General Electric.
Statoil deler ut «grønn pris til 4 millioner

Statoil og amerikanske General Electric (GE) lover inntil 4 millioner norske kroner til dem som kan grønnvaske utvinning av deres omstridte skifergass.

Les mer om General Electric.
- Må se det hele bil det

Nå har 5-år in ge ne i bar ne ha gen be gynt å snak ke om ned leg gel se og hva det vil bety for dem. DRIVDALEN: Un der kom mu ne sty ret skal sko le de bat ten igjen dis ku te res.

Enda et lite stykke Norge

Næringsminister Monica Mæland kan få enda et salg på pulten dersom amerikanske GE kommer med bud på Aker Solutions og Akastor.

Les mer om Akastor og Norge.
Carnegie kjører Kjell Inge Røkkes krambod

Meglerhuset tror den amerikanske giganten GE kan være interessert i å kjøpe selskapet.

GE stiger på tall

Konglomeratet General Electric har presentert tall for fjerde kvartal 2014.

Gade-show i biblioteket søndag

Årets Gade-se sjon fin ner sted i bib lio te ket søn dag klok ka 14.00. Og den som har hørt lan dets enes te bokinspirator fore dra om sin sto re li den skap tid li ge re, vet at man kan ven te seg både glød, hu mor og ener gi.

Gode prosesser rundt SAS-forhandlingene

På fol ke mø tet i Verdensteatret 12. ja nu ar fikk Ande bus Sp-ord fø rer ros fra sine kol le g er for at han som an svar lig tals per son for byg das inn byg ge re valg te å føl ge det re pre sen ta ti ve de mo kra ti ets spil le reg ler.

Les mer om Ande, Sp-ord og Verdensteatret.
Fjorårets toppscorer søker britisk klubb

HBKs Roope Riski ønsker seg til Storbritannia, og Branns Ibrahima Dramé øns ker spil le tid. Allerede i god tid før for ri ge se song var fer dig spilt, var Roope Riski åpen på at han hå pet det ble med én se song i Hønefoss.

Les mer om Roope Riski og Storbritannia.
Oppdals utvalgte i Klassequizen

Fire elever i 10. klasse skal kjempe om seieren og sjansen til å gå videre til fylkes- og nasjonalfinale i Klassequizen. OPPDAL: I regi av NRK ar ran ge res Klas se qui zen på ny rundt om på de mange ung doms sko le ne i Norge.

Les mer om Klassequizen, NRK og Norge.
Pølser til söta bror

Leiv Vidar stor på pølsemarkedet i Sverige. Som eier av den svens ke pøl se pro du sen ten Lindvalls Chark had de Leiv Vi dar en om set ning på 203 mil li o ner kro ner i Sve ri ge i 2013.

Les mer om Leiv Vi, Sve og Sverige.
Mis ter job ben i bu tik ker

Tal le ne fra Nav Buskerud vi ser at det nå er 541 le di ge i vårt fyl ke innenfor yr kes grup pen bu tikk- og salgs ar beid. - Det er to pro sent fle re enn i de sem ber 2013, mel der Elisabeth Holen, Nav-di rek tør i Buskerud.

- Hva hadde gått galt om kommunene fikk et par-tre milliarder til på deling?

Den ne høs ten har Opp land Arbeiderblad hatt en rek ke ar tik ler om kom mu ner i Vestoppland som må bru ke den be røm me li ge spa re kni ven, hvor dan den nå en gang ser ut.

Les mer om Arbeiderblad, Opp og Vestoppland.
Et ekstra øye med julebordsfylla

I år, som alle tid ligere år, ar ran ge res det ju le bord. Det er en god tra di sjon. Det UP-sjef Rø berg all tid er redd for, er at fest del ta ger ne kjø re til fes ten og lar seg lok ke til å set te seg bak rat tet når de skal hjem igjen.

Kjemper mot kutt i barnehagene

ØS TEN SJØ: By dels di rek tø rens for slag om å fjerne as si ste ren de bar ne ha ge sty re re i de største barnehagene i Østensjø vek ker harme hos for eld re.

Les mer om Østensjø.
- Det te blir et fint sted å bo

SE TER BRÅ TEN: Det er Bo lig bygg Oslo KF som står som bygg her re for pro sjek tet med Veidekke AS som en tre pre nør. - Det te er vårt største byg ge pro sjekt så langt.

Les mer om Oslo KF.Siste nyheterWebavisen - Nyheter på ett sted
Webavisen er en nyhetsagent og søkemotor som henter inn nyheter fra norske aviser. Hos oss kan du raskt lese dagsaktuelle nyheter eller gjøre søk flere år tilbake.
Kontakt
post@webavisen.no

Siste 24 timer
13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14