Ã¥ge


- Vi er gla de for at vi kan få være her

Tall fra FB sto re spør re un der sø kel se gjen nom ført av Sen tio Re search Norge vi ser at 44 prosent, el ler 221 av 500 spur te, me ner det var rett av kom mu nen å etab le re den mid ler ti di ge lei ren.

Les mer om Norge og Sen.

Fra kjøk ken benken til eget bryg ger hus

Den fers ke bryg ge ri mes te ren dro i for ri ge uke på stu die tur til Sør lan det. Chris ter Ed vart sen (34) tråkket i hæ le ne på bryggerimesteren hos mikrobryggeriet Nøgne Ø i

Les mer om Nøgne Ø og Sør.
Vi snakker mye om verdi ge liv, og hvem man skal settes til verden, men vi snakker aldri med dem det gjelder.

Mari Storsteins dokumentar Brevet til Jens skapte debatt om forskjellsbehandling av funksjonshemmede.

Les mer om Brevet.
Spinn vill piz za his to rie som smel tet bort

Fred dy Thor bjørn sen sit ter i svært van te om gi vel ser på Piz za ni ni. Den tid li ge re ei e ren ler idet han får se opp fin nel sen han selv prøv de å få ut i ver den sent på

Les mer om Piz og Thor.

- Må ha dyrepoliti i Norge

Jevn lig hø rer vi for fer de li ge his to rier om dyr som le ver el ler dør un der gru som me for hold.

Les mer om Norge.
SJ tar hjälp av kunderna för att ge snabbare kundsvar

Hjälp till självhjälp. SJ vill öka kundservicen genom att ge snabbare kundsvar. Till sin hjälp tar SJ - kunderna själva. Nu startar SJs supportforum.

Statoil hjelper verdens største å bli renere

Amerikanske General Electric (GE) ser til Statoil for å bli mer miljøvennlig. Både fracking og fakling skal bli renere.

Les mer om Statoil.
Statoil hjelper verdens største å bli renere

Amerikanske General Electric (GE) ser til Statoil for å bli mer miljøvennlig. Både fracking og fakling skal bli renere.

Les mer om Statoil.
NASA fant 715 nye eksoplaneter

Det bringer summen av påviste planeter utenfor solsystemet vårt opp i over 1700. Og det er mange flere der ute! Da astrofysiker og professor Michel G.E.

Les mer om Michel G.E.
Sex-ryk ter om unge spres på Twit ter

Noen av pro fi le ne kan le ses av fle re tu sen føl ge re. Lør dag for mid dag skrev en ny opp ret tet slad der pro fil på Twit ter at en Fredrikstad-ung dom skal ha sov net un der

Les mer om Fredrikstad-ung og Twit.
Look to GE Healthcare!

Lørdag 15. februar hadde Fædrelandsvennen en gladnyhet fra Lindesnes. Hjørnesteinsbedriften GH Healthcare har arbeidet målrettet over en del år med å redusere sin miljøbelastning. Resultatet

Les mer om Fædrelandsvennen.
I kø for pasta carbonara i GE Money Bank

Når det serveres pastaretter i kantinen i GE Money Bank, går det som regel unna. Gjestene spør ofte etter oppskriftene til de hjemmelagede dressingene.

I kø for pasta carbonara i GE Money Bank

Når det serveres pastaretter i kantinen i GE Money Bank, går det som regel unna. Gjestene spør ofte etter oppskriftene til de hjemmelagede dressingene.

- En hyllest til arkitekten

Den gjen nom gå en de to nen blant fol ket er at kuns ten har øde lagt fa sa den på det ær ver di ge Nor ges Bank-byg get, men ar ki tekt Mor ten Lu nøe liker kunsten han om ta ler som et mor somt på funn.

Les mer om Bank-byg, Mor og Nor.
En her re med hatt

I utal li ge år har capsen vært Henning Kvitnes sitt varemerke. Nå bytter han til hatt. En mann for sin hatt.

Solberg sikret bronsen

OSLO: Solberg sikret seg medalje i årets eliteserie et ter å ha spilt 4-4 bor te mot sølv vin ner Rea dy ons dag. Det ble som man ge ven tet et dra ma da kam pen om tred je plas sen

Les mer om Rea.
Dår li ge by pak ke-sig na ler

Sist oppdatert Tweet Ski en Ar bei der par ti har en stem mig gått inn for at Århusbrua skal ha før s te pri ori tet i for bin del se med de kom mu na le mid le ne knyt tet til By pak

Les mer om Tweet Ski og Århusbrua.
Cashmere Cat mot verdens-herredømme

Få andre artister får så man ge, høye ter ning kast som Cashmere Cat fra Halden. Her er ut drag av fredagens an mel del ser av Cashmere Cats blod fers ke EP Wed ding Bell. fra fire sto re, norske avi ser.

Les mer om Bell, Cashmere Cat og Halden.
Kraf tig krutt fra skyt ter- gra ve ne

Sist oppdatert Tweet Drap, mord og na zis me. Dis se or de ne har blitt brukt i fle re le ser brev de sis te da ge ne.

Les mer om Tweet Drap.
Oppfant mobil-app for miljøet

Gjennom en egen applikasjon på mobil skal de ansatte på GE Healthcare få hjelp til å ta vare på miljøet. Oppfinnelsen ble født under Gründercampen i Mandal. - Her kan de ansatte laste

Les mer om Gründercampen og Mandal.
Satser en million på trening og helse

GE Money Bank bruker store ressurser på å holde de ansatte i form, både i og utenfor arbeidstiden. Det er de ikke alene om.

Tok et langt steg mot tred je plas sen

NEDRE EIKER/OSLO: Sol berg skap te ikke alt for man ge sjan ser, men har des to stør re grunn til å være for nøyd med for svars spil let etter at de slo Ul le vål 2-1 på Berg ba nen

Les mer om Berg.
DT-LEDER: Fle re som Fjer ding stad

Drøye 70.000 men nes ker i Nor ge har en de mens syk dom. I 2050 me ner fors ker ne at tal let vil være dob belt så stort, om vi ikke blir eks tremt mye bed re på fore byg ging.

Les mer om Fjer og Nor.
Med ne sen ned i glas set

Bryg ge ri mes te ren på Borg Bryg ge ri er i Sarps borg dyp per nes ten ne se tip pen ned i glas set og luk ter.

Les mer om Borg Bryg.
Stor tri ves til ba ke i Strømsgodset

DRAMMEN: Da Strøms god set var fer di ge med å tre ne i går for mid dag, had de la gets nye as si stent tre ner Da vid Niel sen in gen tid å mis te.

Les mer om Niel og Strømsgodset.Siste nyheterWebavisen - Nyheter på ett sted
Webavisen er en nyhetsagent og søkemotor som henter inn nyheter fra norske aviser. Hos oss kan du raskt lese dagsaktuelle nyheter eller gjøre søk flere år tilbake.
Kontakt
post@webavisen.no

Siste 24 timer
14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 23 22 21 20 19 18 17 16 15