Ã¥ge


Vil bygge boliger i Nydalen

Veidekke har sikret seg eiendommen til GE Healthcare AS i Nydalen i Oslo.

Les mer om Nydalen og Oslo.

GE Oil & Gas kutter opp til 145 stillinger

General Electrics olje- og gassvirksomhet, GE Oil & Gas, kutter mellom 125 og145 stillinger i Norge.

Les mer om Norge.
GE Oil Gas kutter mer enn n av ti ansatte i Norge

Nok et selskap i den norske oljenæringen kutter nå i arbeidsstokken. Kuttene i General Electric rammer imidlertid ikke oljehovedstaden Stavanger.

En slik påstand kan jeg ikke leve med

Fyl kes man nen blir i dag bedt om å grans ke Stok ke kom mu nes, et ter på stand om mang len de åpen het. Tem pe ra tu ren i Stok ke kom mu ne har len ge vært høy.

Les mer om Stok.

GE Oil & Gas kutter staben

Under ONS søkte GE Oil & Gas etter nye ansatte med speed-intervjuer. I dag melder selskapet at de skal kutte et ukjent antall stillinger i Norge.

Les mer om Norge.
Eai leat digaÅtallan sámi giddagasa

rvaledje sierra sámi giddagasa, muhto eiseválddit eai Äuovvolan bargojoavkku árvalusa. - Sámedikki bealis eai leat oba digaÅtallan ge dán, dadjá SámediggeráÄÄi, Silje Karine Muotka.

GE-sjefen advarer mot kortsiktige kutt i bransjen

Regionsjefen i GE Oil Gas minner om at oljebransjen har kuttet seg til blods før - bare for å måtte legge ned ekstra kostnader og slit tilbake til toppen.

Råde ute av Ro bek-re gis teret

- Her er det man ge som skal ha ros, sier ord fø re ren på te le fon fra Bel gia. - Ad mi nist ra sjon, byg das folk, an sat te og kanskje til og med vi po li ti ke re.

Les mer om Bel.
Fortielser, forbrytelser og hardkokt krim (SB+)

- Jeg har helt be visst lagt hand lin ge ne i bø ke ne mine til 1950-tal let. Det var for vent nin ger og håp, men også spen nin ger i folk et ter and re ver dens krig.

I dette firmaet trener de ned sykefraværet

To gan ger i uka er stat tet hånd ver k-er ne tun ge løft med tren ing i ar beids ti d-wen. Tren in gen ga mer smak og la ve re sy ke fra vær.

Tak ras te sam men i Hous ton -

40 men nes ker skal være ska det et ter at et tak ras te sam men un der en re li gi øs feir ing i en ga ra sje i Hous ton, iføl ge brann mann ska p i om rå det.

- Fantastiske 20 år i GE Money Bank

GE Money Bank, med norsk hovedkontor i Stavanger, ser positivt på å bli kjøpt opp av den spanske storbanken Santander. Pris: Rundt 5,8 milliarder norske kroner.

Les mer om Santander og Stavanger.
Santander blar opp 5,8 milliarder for GE Money Bank

- Styrker vår strategi som ledende på forbrukslån.

Voksenluksus i burs dag

Neg le lakk og lep pe stift har nem lig ut kon kur rert bowlingkule og piz za i ten årin ge nes fød sels dag. I alle fall på jen te fron ten.

Ikke alle har råd til en fancy bursdagsfeiring

Ob ser vert: De sis te åre ne har jeg likt å fei re burs da gen min hjem me med for skjel li ge inn slag, som for eks em pel bakvendtbursdag og skat te jakt rundt i byen.

- Kinas ledere burde lyttet til studentene i 1989

Forretningsmannen Ge Ping mener at den såkalte kinesiske modell ikke har skapt noe som ikke fri konkurranse og et åpent marked kunne gjort mye bedre.

-Kinas ledere burde lyttet til studentene i 1989

Forretningsmannen Ge Ping mener at den såkalte kinesiske modell ikke har skapt noe som ikke fri konkurranse og et åpent marked kunne gjort mye bedre.

GE opererer rotorbladene på vindturbinene sine

Øker strømproduksjonen med 20 prosent. Med nye kunnskaper om aerodynamikk og materialteknologi blir rotorer for vindturbiner større og mer effektive. Problemet er at det er ressurskrevende

Luohti gullui Sámedikkis!

Sámedikkis ii leat álot beare sáhka politihkas, doppe gullo maid luohti ge, nu ahte seainnit vel dávistit. Av Talang Sverige vuoiti, Jon Henrik Fjällgren.

Al Baker meets the Mayor of Chengdu, China

Qatar Airways Chief Executive Officer, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, met with the Mayor of Chengdu, Mr. Ge Honglin, recently, building upon the strong ties that already exist between

Les mer om Chengdu, China og Mayor.
Nes ten 20 mil li o ner i pluss for Bård Eker

Iføl ge års regn ska pet til Eker Group, som in klu de rer dat ter sel ska pe ne Hyd ro lift, Eker Design og Koe nigs egg Norway for å nev ne noen,

Sætra fort set ter storspillet

DRAMMEN: Midt stop pe ren har fått en ny vår i Strøms god set. I før s te val ge ne Kim An dr Mad sen og Jør gen Horns fra vær har 22-år in gen fra Gul sko gen le vert va re ne hit

Les mer om Gul, Jør, Kim An og Mad.
Trafikkulykke sør for Dombås

Det har vært en trafikkulykke på E6 ved Killi bru sør for Dombås. To personbiler er involvert. Det pågår bilberging på stedet, noe som fører til redusert fremkommelighet. En kvinne fikk kuttskader i hodet, men skadene skal ikke være alvorli ge.

Les mer om Killi.
- Vi er gla de for at vi kan få være her

Tall fra FB sto re spør re un der sø kel se gjen nom ført av Sen tio Re search Norge vi ser at 44 prosent, el ler 221 av 500 spur te, me ner det var rett av kom mu nen å etab le re den mid ler ti di ge lei ren.

Les mer om Norge og Sen.
Fra kjøk ken benken til eget bryg ger hus

Den fers ke bryg ge ri mes te ren dro i for ri ge uke på stu die tur til Sør lan det. Chris ter Ed vart sen (34) tråkket i hæ le ne på bryggerimesteren hos mikrobryggeriet Nøgne Ø i

Les mer om Nøgne Ø og Sør.Siste nyheterWebavisen - Nyheter på ett sted
Webavisen er en nyhetsagent og søkemotor som henter inn nyheter fra norske aviser. Hos oss kan du raskt lese dagsaktuelle nyheter eller gjøre søk flere år tilbake.
Kontakt
post@webavisen.no

Siste 24 timer
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 23 22